7 клас

Мистецтво: діалог традицій і новаторства

Зміст розділу:
Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • орієнтується в особливостях музичної культури рідного краю;
 • називає видатних митців (композиторів, виконавців, мистецькі колективи тощо) рідного краю;
 • знає про аранжування в музичному мистецтві; наводить приклади аранжування в народній та академічній музиці;
 • наводить приклади відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці;
Діяльнісний компонент
 • виконує пісні, створює вокальні та інструментальні імпровізації;
 • порівнює оригінальні музичні твори та варіанти їх обробок, аранжувань;
 • застосовує знання та вміння з аранжування народної музики у власній виконавській творчості
Оцінно-ціннісний компонент
 • аналізує твори музичного мистецтва, виявляє емоційно-ціннісне ставлення до них;
 • усвідомлює необхідність збереження художнього надбання людства.
Музичне мистецтво у нашому житті
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає і розуміє особливості музичних явищ ХХ-ХХІ ст.. (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та ін.);
 • порівнює рок-оперу, мюзикл і класичні музично-театральні жанри;
 • називає виражальні засоби електронної музики;
Діяльнісний компонент
 • розрізняє та виконує вокальні твори сучасних напрямів (джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня);
 • створює елементарні музичні композиції з використанням комп’ютерних технологій;
 • застосовує знання про сучасні музичні напрями у власній творчій діяльності
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює емоційно-ціннісне ставлення до творів сучасного музичного мистецтва;
 • аналізує, інтерпретує, дає естетичну оцінку творам музичного мистецтва, (зокрема, естетично оцінює музичний супровід медіа та Інтернет-простору з активною критичною позицією);
 • усвідомлює загальнолюдські цінності, транслятором яких є твори музичного мистецтва минулого і сучасності;
 • усвідомлює необхідність збереження мистецького надбання людства.
Новаторство в музичному мистецтві
Наприкінці 7 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • самостійно інтерпретувати музику сучасності, розуміючи взаємозв’язок традицій і новаторства;
 • виконувати сучасні вокальні твори, зокрема мовою оригіналу, створювати елементарний музичний супровід до них, здійснювати музично-технічне забезпечення шкільних виховних заходів, застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації та у соціокультурній діяльності;
 • розуміти зв’язок музики з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у процесі самореалізації та у соціокультурній діяльності;
 • висловлювати критичні судження щодо музичних явищ сучасності, виявляти естетичне ставлення до них, аргументовано доводити власну позицію щодо музичних явищ сьогодення під час дискусії, брати участь у різних видах індивідуальної і колективної музичної діяльності;
 • проявляти самостійність у процесі пізнання музичних явищ сучасності, прагнення використовувати інтернет-ресурси, комп’ютерні програми з музичного мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності
Copy link