9 клас

Мистецтво у культурі сучасності

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • розуміє особливості стилів і напрямів мистецтва (імпресіонізм та постімпресіонізм, різновиди модернізму і постмодернізму);
 • знає спадщину видатних діячів вітчизняного мистецтва;
Діяльнісний компонент
 • інтерпретує та порівнює твори мистецтва різних стилів і напрямів;
 • створює живописні, графічні та декоративні композиції у різних стилях і напрямах;
 • застосовує знання про стилі та напрями мистецтва для самореалізації,
 • планує виконання проектів у процесі художньо-творчої та соціокультурної діяльності
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює та оцінює роль людини у створенні історичної та культурної спадщини України та світу.
 • оцінює твори видатних діячів мистецтва України та світу;
 • усвідомлює значення загальнолюдських, естетичних та художніх цінностей, транслятором яких є мистецтво різних регіонів світу;
Стилі та напрями мистецтва (продовження)
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає види екранних мистецтв, жанри кіномистецтва;
 • розуміє форми збереження культурної спадщини, роль музеїв та медіа у поширенні мистецтва;
 • називає найвідоміші музеї та галереї рідного краю, України, світу;
 • розуміє значущість мистецтва в діалозі культур;
Діяльнісний компонент
 • класифікує твори мистецтва різних видів, жанрів, стилів і напрямів;
 • аналізує та критично оцінює сучасні явища культури, зокрема телебачення і рекламу;
 • уміє створювати ескізи рекламної продукції вітчизняного виробництва;
 • використовує комп’ютерні технології, зокрема ресурси Інтернету, для віртуальних екскурсій музеями України та світу, для виконання проектів;
 • застосовує набуті художні знання і вміння для саморозвитку, естетизації середовища
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює та обґрунтовує судження щодо збереження мистецтва України та світу.
 • усвідомлює значення загальнолюдських, естетичних та художніх цінностей, транслятором яких є мистецтво різних регіонів світу;
 • усвідомлює необхідність збереження художнього надбання людства;
 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього
Екранні мистецтва.
Форми поширення мистецтва
Наприкінці 9 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • самостійно інтерпретувати зміст творів мистецтва різних видів і стилів, розуміючи їх значення для розвитку культури;
 • виконувати творчі роботи та індивідуальні або колективні мистецькі проекти з використанням традиційних і комп’ютерних технологій;
 • застосовувати зв’язки між різними видами мистецтва у художньо-творчій діяльності;
 • виявляти особистіно-ціннісне ставлення до художніх явищ сучасності, висловлювати аргументовані оцінки, брати активну участь у дискусіях, шкільних культурно-мистецьких заходах;
 • здійснювати самостійну пошуково-дослідну діяльність щодо мистецьких явищ різних стилів і напрямів, використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій, презентації результатів проектної діяльності; створення і оформлення шкільних музейних колекцій, галерей, віталень
Copy link