5 клас

Види музичного мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає і розуміє основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні музичного образу;
 • орієнтується в особливостях народних пісень і танців, народних музичних інструментів;
 • наводить приклади значення музики в житті, зокрема в побуті, медіа-просторі;
Діяльнісний компонент
 • дотримується правил співу;
 • виразно виконує народні пісні з елементами театралізації, зокрема обрядові, побутові, історичні та ін.;
 • створює найпростіший ритмічний супровід до пісні;
 • розрізняє тембри співацьких голосів, звучання українських народних інструментів;
 • застосовує музичні знання та вміння у власному житті;
Оцінно-ціннісний компонент
 • інтерпретує зміст прослуханих музичних творів; висловлює оцінні судження щодо їх образного змісту;
 • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до творів музичного мистецтва
 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього,
 • пропагує національну культуру через власну художньо-творчу діяльність;
 • виявляє повагу та толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу
Музика як вид мистецтва
Народна музика
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • орієнтується у характерних ознаках програмної та непрограмної, вокальної та інструментальної, хорової та симфонічної музики;
 • розуміє зв’язок народної і професійної музики;
 • наводить приклади взаємодії музики та інших видів мистецтва (образотворче мистецтво, література, театр, цирк, кіно) ;
 • називає різновиди ансамблів та оркестрів;
Діяльнісний компонент
 • порівнює твори вокальної та інструментальної музики;
 • передає музичні образи в малюнках, пластичних імпровізаціях;
 • орієнтується в поняттях «вокальна», «інструментальна», «хорова», «симфонічна музика»;
 • розрізняє тембри інструментів симфонічного оркестру;
 • характеризує засоби музичної виразності;
 • інтерпретує зміст музичних творів і творів інших видів мистецтва;
 • застосовує музичні знання та вміння, зокрема форми взаємодії музики з іншими видами мистецтва в процесі комунікації
Оцінно-ціннісний компонент
 • інтерпретує зміст прослуханих музичних творів; висловлює оцінні судження щодо їх образного змісту;
 • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до творів музичного мистецтва
 • усвідомлює загальнолюдські цінності, транслятором яких є мистецтво
Професійна музика
Взаємодія музики з іншими видами мистецтва
Наприкінці 5 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації;
 • виконувати пісні серед однолітків, у родині з рухами та ритмічним акомпанементом;
 • розуміти зв’язок музики з іншими видами мистецтва, застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;
 • висловлювати власні судження про музику та інші види мистецтва, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу музики, співпрацювати в малих і великих групах;
 • проявляти допитливість у процесі пізнання музики, використовувати різні друковані джерела інформації про музичне мистецтво у навчально-пізнавальній та соціокультурній діяльності
Copy link