5 клас

Види музичного мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє основні засоби музичної виразності, їх роль у створенні музичного образу;

 • орієнтується в особливостях народних пісень і танців, народних музичних інструментів;

 • наводить приклади значення музики в житті, зокрема в побуті, медіа-просторі;

Діяльнісний компонент

 • дотримується правил співу;

 • виразно виконує народні пісні з елементами театралізації, зокрема обрядові, побутові, історичні та ін.;

 • створює найпростіший ритмічний супровід до пісні;

 • розрізняє тембри співацьких голосів, звучання українських народних інструментів;

 • застосовує музичні знання та вміння у власному житті;

Оцінно-ціннісний компонент

 • інтерпретує зміст прослуханих музичних творів; висловлює оцінні судження щодо їх образного змісту;

 • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до творів музичного мистецтва

 • усвідомлює українську культурну ідентичність, виявляє шану до мистецького надбання українського народу і гордість за нього,

 • пропагує національну культуру через власну художньо-творчу діяльність;

 • виявляє повагу та толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу

Музика як вид мистецтва

Народна музика

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • орієнтується у характерних ознаках програмної та непрограмної, вокальної та інструментальної, хорової та симфонічної музики;

 • розуміє зв’язок народної і професійної музики;

 • наводить приклади взаємодії музики та інших видів мистецтва (образотворче мистецтво, література, театр, цирк, кіно) ;

 • називає різновиди ансамблів та оркестрів;

Діяльнісний компонент

 • порівнює твори вокальної та інструментальної музики;

 • передає музичні образи в малюнках, пластичних імпровізаціях;

 • орієнтується в поняттях «вокальна», «інструментальна», «хорова», «симфонічна музика»;

 • розрізняє тембри інструментів симфонічного оркестру;

 • характеризує засоби музичної виразності;

 • інтерпретує зміст музичних творів і творів інших видів мистецтва;

 • застосовує музичні знання та вміння, зокрема форми взаємодії музики з іншими видами мистецтва в процесі комунікації

Оцінно-ціннісний компонент

 • інтерпретує зміст прослуханих музичних творів; висловлює оцінні судження щодо їх образного змісту;

 • виявляє емоційно-ціннісне ставлення до творів музичного мистецтва

 • усвідомлює загальнолюдські цінності, транслятором яких є мистецтво

Професійна музика

Взаємодія музики з іншими видами мистецтва

Наприкінці 5 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • інтерпретувати зміст музичних творів, зокрема у їх взаємозв’язках з іншими видами мистецтва; передавати враження від музики вербальними, художніми засобами, засобами ритмопластики та театралізації;

 • виконувати пісні серед однолітків, у родині з рухами та ритмічним акомпанементом;

 • розуміти зв’язок музики з іншими видами мистецтва, застосовувати міжпредметні компетентності у процесі художньо-творчої діяльності;

 • висловлювати власні судження про музику та інші види мистецтва, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу музики, співпрацювати в малих і великих групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання музики, використовувати різні друковані джерела інформації про музичне мистецтво у навчально-пізнавальній та соціокультурній діяльності

comments powered by HyperComments