6 клас

Жанри мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • розуміє характерні ознаки камерно-вокальних і хорових жанрів (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, літургія та ін.), типи розвитку музики;

 • знає особливості жанрів образотворчого мистецтва (портрет, побутовий, історичний, міфологічний, релігійний, батальний);

 • знає закони перспективи (лінійна, повітряна) в образотворчому мистецтві.

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, імпровізує нескладний супровід до них;

 • інтерпретує образний зміст і визначає форму творів камерно-вокальної і хорової музики різних жанрів;

 • застосовує набуті знання про жанри вокальної музики у власній виконавській діяльності;

 • створює образи людини (зокрема, з натури) (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці), дотримуючись пропорційних особливостей голови, фігури;

 • виконує сюжетно-тематичні композиції в різних жанрах образотворчого мистецтва;

Оцінно-ціннісний компонент

 • аналізує, оцінює твори мистецтва різних жанрів;

 • виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва;

 • відтворює різними способами емоційні стани, втілені в художніх образах;

 • усвідомлює загальнолюдські цінності творів різних жанрів

Образ людини у мистецьких жанрах

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, ноктюрн, рондо, варіації, етюд-картина, соната тощо) і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, симфонічна сюїта тощо), типи розвитку музики;

 • розуміє особливості жанрів образотворчого мистецтва (пейзаж, натюрморт, анімалістичний жанр);

Діяльнісний компонент

 • уміє виконувати народні та композиторські пісні;

 • розпізнає зміст і визначає форму творів камерно-інструментальної та симфонічної музики різних жанрів;

 • уміє створювати живописні й графічні пейзажі та натюрморти;

 • створювє образи тварин (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);

 • використовує закони кольорознавства, прийоми композиції, техніки та матеріали у художньо-практичній діяльності відповідно до творчого задуму

 • передає уявний простір засобами лінійної та повітряної перспективи;

 • застосовує набуті знання про жанри інструментальної музики; образотворчого мистецтва у процесі інтерпретації художніх творів та міжособистісного спілкування;

Оцінно-ціннісний компонент

 • оцінює та висловлює судження щодо мистецьких витворів різних жанрів;

 • виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва;

 • відтворює різними способами емоційні стани, втілені в художніх образах;

 • усвідомлює загальнолюдські цінності творів різних жанрів

 • усвідомлює необхідність бережливого ставлення до природних ресурсів свого краю та планети;

Образи природи у мистецьких жанрах

Наприкінці 6 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • інтерпретувати твори мистецтва різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;

 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі), створювати домашню фонотеку, складати програми шкільних і позашкільних концертів;

 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;

 • розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;

 • висловлювати оцінні судження щодо творів мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;

 • проявляти активність у процесі пізнання мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаресурси

comments powered by HyperComments