5 клас

Види образотворчого мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає види графіки;

 • знає і застосовує засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);

 • знає основні закони композиції;

Діяльнісний компонент

 • відтворює об’єкти навколишнього світу засобами художньої виразності графіки;

 • передає об’єм предметів засобами світлотіні;

 • дотримується основних законів композиції;

 • застосовує різні графічні техніки та матеріали;

Оцінно-ціннісний компонент

 • робить висновки про естетичну цінність графічних творів;

 • критично ставиться до власних графічних творчих робіт та до робіт своїх однолітків;

 • усвідомлює значення графіки як основи інших видів образотворчого мистецтва

Графіка

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • знає види живопису;

 • знає властивості кольору (насиченість, світлота, відтінок);

 • знає та застосовує засоби художньої виразності живопису (колір, колорит, контраст, нюанс, колірна гама);

Діяльнісний компонент

 • відтворює красу навколишнього світу засобами живопису;

 • передає об’єм предметів кольором;

 • дотримується основних законів композиції;

 • уміє передавати плановість засобами живопису;

 • застосовує різні живописні техніки та матеріали (акварель, гуаш);

Оцінно-ціннісний компонент

 • критично ставиться до власних живописних творчих робіт та до робіт своїх однолітків;

 • висловлює судження, ціннісні ставлення до творів живопису, які є культурним надбанням людства в Україні і світі.

Живопис

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • знає види скульптури та декоративно-прикладного мистецтва;

 • знає і розуміє засоби художньої виразності скульптури та декоративно-прикладного мистецтва;

 • знає техніки та матеріали скульптури;

 • знає закономірності стилізації;

 • знає види орнаментів;

Діяльнісний компонент

 • уміє створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів (кругла скульптура, рельєф);

 • застосовує стилізує природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій;

 • застосовує різні техніки, прийоми та матеріали для реалізації творчого задуму у декоративних і скульптурних композиціях

 • застосовує ритм як засіб побудови орнаментальної композиції

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює оціночні судження про твори декоративно-прикладного мистецтва та скульптури і

 • усвідомлює їх значення у формуванні та збереженні національної спадщини України та світу;

 • усвідомлює роль і значення скульптури, декоративно-прикладного мистецтва в житті людей

Скульптура.

Декоративно-прикладне мистецтво

Учень/учениця

Знаннєвий компонент:

 • розуміє зв'язок образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв (музикою, літературою, театром, цирком, кіно);

 • знає та розуміє особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтв;

Діяльнісний компонент

 • уміє створювати композиції на основі поєднання різних видів мистецтва;

 • застосовує відповідні засоби художньої виразності, техніки та матеріали для створення композицій

Оцінно-ціннісний компонент

 • усвідомлює нерозривну єдність мистецтва та значущість синтезу мистецтв;

 • розуміє те, що в поєднані образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв повною мірою відображається багатоплановість і складність оточуючого нас світу;

 • усвідомлює значення роботи художника в театральному, цирковому мистецтві та кіно.

Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв

Наприкінці 5 класу учень/учениця виявляє здатність:

 • розрізняти види образотворчого мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого мистецтва, інтерпретувати їх зміст;

 • розуміти взаємодію образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;

 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого мистецтва;

 • висловлювати власні судження про образотворче, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого співпрацювати в групах;

 • проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого мистецтва, використовувати різні джерела інформації у навчально-творчій діяльності

comments powered by HyperComments