5 клас

Види образотворчого мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає види графіки;
 • знає і застосовує засоби художньої виразності графіки (лінія, штрих, крапка, пляма);
 • знає основні закони композиції;
Діяльнісний компонент
 • відтворює об’єкти навколишнього світу засобами художньої виразності графіки;
 • передає об’єм предметів засобами світлотіні;
 • дотримується основних законів композиції;
 • застосовує різні графічні техніки та матеріали;
Оцінно-ціннісний компонент
 • робить висновки про естетичну цінність графічних творів;
 • критично ставиться до власних графічних творчих робіт та до робіт своїх однолітків;
 • усвідомлює значення графіки як основи інших видів образотворчого мистецтва
Графіка
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • знає види живопису;
 • знає властивості кольору (насиченість, світлота, відтінок);
 • знає та застосовує засоби художньої виразності живопису (колір, колорит, контраст, нюанс, колірна гама);
Діяльнісний компонент
 • відтворює красу навколишнього світу засобами живопису;
 • передає об’єм предметів кольором;
 • дотримується основних законів композиції;
 • уміє передавати плановість засобами живопису;
 • застосовує різні живописні техніки та матеріали (акварель, гуаш);
Оцінно-ціннісний компонент
 • критично ставиться до власних живописних творчих робіт та до робіт своїх однолітків;
 • висловлює судження, ціннісні ставлення до творів живопису, які є культурним надбанням людства в Україні і світі.
Живопис
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • знає види скульптури та декоративно-прикладного мистецтва;
 • знає і розуміє засоби художньої виразності скульптури та декоративно-прикладного мистецтва;
 • знає техніки та матеріали скульптури;
 • знає закономірності стилізації;
 • знає види орнаментів;
Діяльнісний компонент
 • уміє створювати образи людей, тварин, сюжетно-тематичні композиції з різних пластичних матеріалів (кругла скульптура, рельєф);
 • застосовує стилізує природні форми (тварин, птахів, квітів) для створення декоративних композицій;
 • застосовує різні техніки, прийоми та матеріали для реалізації творчого задуму у декоративних і скульптурних композиціях
 • застосовує ритм як засіб побудови орнаментальної композиції
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює оціночні судження про твори декоративно-прикладного мистецтва та скульптури і
 • усвідомлює їх значення у формуванні та збереженні національної спадщини України та світу;
 • усвідомлює роль і значення скульптури, декоративно-прикладного мистецтва в житті людей
Скульптура.
Декоративно-прикладне мистецтво
Учень/учениця
Знаннєвий компонент:
 • розуміє зв'язок образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв (музикою, літературою, театром, цирком, кіно);
 • знає та розуміє особливості засобів художньої виразності різних видів мистецтв;
Діяльнісний компонент
 • уміє створювати композиції на основі поєднання різних видів мистецтва;
 • застосовує відповідні засоби художньої виразності, техніки та матеріали для створення композицій
Оцінно-ціннісний компонент
 • усвідомлює нерозривну єдність мистецтва та значущість синтезу мистецтв;
 • розуміє те, що в поєднані образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв повною мірою відображається багатоплановість і складність оточуючого нас світу;
 • усвідомлює значення роботи художника в театральному, цирковому мистецтві та кіно.
Взаємодія образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтв
Наприкінці 5 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • розрізняти види образотворчого мистецтва, порівнювати засоби художньої виразності творів образотворчого мистецтва, інтерпретувати їх зміст;
 • розуміти взаємодію образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва (літературою, музикою, театром, цирком, кіно) та застосовувати міжпредметні компетентності у художньо-творчій діяльності;
 • виконувати творчі роботи у різних видах образотворчого мистецтва;
 • висловлювати власні судження про образотворче, виявляти естетичне ставлення до них, брати участь у міжособистісному спілкуванні з приводу образотворчого співпрацювати в групах;
 • проявляти допитливість у процесі пізнання образотворчого мистецтва, використовувати різні джерела інформації у навчально-творчій діяльності
Copy link