6 клас

Жанри музичного мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів
Зміст навчального матеріалу
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає і розуміє характерні ознаки жанрів камерно-вокальної та хорової музики (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, меса, літургія та ін.) відповідно до їх призначення;
 • наводить приклади творів жанрів камерно-вокальної та хорової музики;
Діяльнісний компонент
 • порівнює камерно-вокальні та хорові жанри;
 • виконує пісні, які виражають різні естетичні почуття;
 • інтерпретує образний зміст камерно-вокальних і хорових творів;
 • порівнює власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
 • застосовує набуті знання про вокальну та хорову музику у власній виконавській діяльності
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює оцінні судження щодо музики різних жанрів,
 • виявляє естетичне ставлення до музичної діяльності,
 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності у творах музичного мистецтва різних жанрів;
 • усвідомлює необхідність збереження музичної культури людства.
Жанри камерно-вокальної музики
Жанри хорової музики
Учень/учениця
Знаннєвий компонент
 • знає і розуміє характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, скерцо, ноктюрн, етюд, варіації, рондо, соната, квартет та ін.), і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, сюїта та ін.);
 • наводить приклади музичних циклів, поєднання жанрів;
Діяльнісний компонент
 • виконує пісні, зокрема двоголосні;
 • інтерпретує інструментальні твори різних жанрів,
 • порівнює жанри камерної та симфонічної музики;
 • застосовує набуті знання про інструментальну музику в процесі міжособистісного спілкування
Оцінно-ціннісний компонент
 • висловлює оцінні судження щодо музики різних жанрів,
 • виявляє естетичне ставлення до музичної діяльності,
 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності у творах музичного мистецтва різних жанрів;
 • усвідомлює необхідність збереження музичної культури людства.
Жанри камерно-інструментальної музики
Жанри симфонічної музики
Наприкінці 6 класу учень/учениця виявляє здатність:
 • інтерпретувати музичні твори різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;
 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі);
 • застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації, створення домашньої фонотеки, складання програм шкільних і позашкільних концертів;
 • розуміти зв’язок музики з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;
 • висловлювати оцінні судження щодо музики різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
 • проявляти активність у процесі пізнання музичного мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності
Copy link