Компетентнісний підхід

Опанування учнями мистецтва в основній школі ґрунтується на засадах компетентнісного,  особистісно зорієнтованого, діяльнісного та інтегративного підходів. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових, предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і художньо-естетичних. Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей (музичних, образотворчих та ін.), творчого потенціалу. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід  виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в рамках освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків з предметами інших освітніх галузей, інтеграції шкільного навчання мистецтв із соціокультурним середовищем.

Формування ключових компетентностей засобами мистецтва здійснюється через системний розвиток умінь та ставлень, а саме:

Ключова компетентність Компоненти
1 Спілкування рідною/державною мовою

Уміння:
усно й письмово висловлювати свої почуття та переживання від сприймання творів мистецтва; брати участь у дискусіях, обговореннях на теми мистецтва, чітко формулювати судження щодо мистецтва і мистецьких явищ;ділитися своїми творчими ідеями, почуттями, коментувати й оцінювати власну художньо-творчу діяльність та творчість інших.

Ставлення: усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво, готовність до їх поширення.

Навчальні ресурси: твори мистецтва та про мистецтво (друковані, аудіо-, відео- тощо), інсценізації театралізації, хоровий та ансамблевий спів тощо, мистецькі проекти, дискусії,презентації

2 Спілкування іноземними мовами

Уміння:
сприймати твори мистецтва інших країн та намагатися їх інтерпретувати, ви користовуючи знання про культуру цих країн; спілкуватися про мистецтво іноземними мовами; описувати враження від мистецьких творів іноземними мовами; презентувати (усно чи письмово) власні твори іноземною мовою.

Ставлення: пошанування культурного розмаїття, розуміння ролі іноземної мови як мови міжнародного мистецького спілкування; готовність до налагодження міжкультурного діалогу, усвідомлення ширших можливостей у творчій діяльності зі знанням іноземних мов.

Навчальні ресурси: твори мистецтва, сайти музеїв світового значення

3 Математична компетентність

Уміння: аналізувати твори мистецтва, розуміти логіку художньої форми; здійснювати необхідні розрахунки для встановлення пропорцій, відтворення перспективи, створення об’ємно-просторових композицій, визначення метру, запису ритму, створення сценічних композицій (імпровізацій), різноманітних художніх продуктів із використанням медіа-, інтернет-ресурсів тощо.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку математики і мистецтва на прикладах творів різ них видів мистецтва.

Навчальні ресурси: схеми, таблиці, твори мистецтва, інформація про митців, обдарованих у сфері математики, спостереження, вимірювання, обчислення

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: спостерігати, досліджувати і відтворювати в художніх образах довкілля та яви ща природи засобами мистецтва;
використовувати нові технічні засоби для втілення художніх ідей, реагуючи на постійний розвиток новітніх технологій; застосовувати знання із природничих наук (акустики, оптики, хімії тощо).

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкту для художньо-образної інтерпретації.

Навчальні ресурси: спостереження за довкіллям та явищами природи для відтворення засобами різних видів мистецтва; аналіз творів мистецтва, виконання творчих робіт із природних матеріалів; інформація про митців, які здійснили відкриття у сфері природничих наук

5 Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: застосовувати сучасні цифрові технології для створення, презентації та попу ляризації художніх образів; добирати та опрацьовувати потрібну інформацію (зображення, текст, аудіо, відео) для пізнання, творення мистецтва у пошуково-дослідній і соціокультурній діяльності.

Ставлення: усвідомлення можливостей використання сучасних цифрових технологій для художньо-творчого самовираження та віртуальних мистецьких подорожей.

Навчальні ресурси: графічні, музичні комп’ютерні редактори, інтернет-ресурси, навчальні комп’ютерні ігри тощо.

обів утилізації цифрових пристроїв і використання їх
6 Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати власні художні інтереси та потреби; планувати та організовувати свій час для пізнання, сприймання, творення
мистецтва чи самовираження через мистецтво; оцінювати й аналізувати результати розвитку власної творчої діяльності; раціонально використовувати час для задоволення культурних потреб, здобувати, опрацьовувати мистецьку інформацію.

Ставлення: усвідомлення власного рівня опанування художньої інформації, самооцінювання досягнень і помилок, готовність до пошуку нових шляхів для художньо-творчого розвитку.

Навчальні ресурси: текстова, візуальна, аудіо- та відеоінформація з різних видів мистецтва, моти ваційні, рефлексивні, випереджальні методи

7 Ініціативність і підприємливість

Уміння: критично оцінювати та інтерпретувати явища культури минулого і сучасності, розуміючи роль традицій та інновацій; працювати в команді для пошуку вирішення художньо-творчих завдань; реалізувати мистецькі проекти, презентувати власні твори, пропонувати ідеї, шляхи розв’язання творчих завдань, оцінювати і визначати свої сильні і слабкі сторони; іти на ризик, впроваджуючи нові ідеї.

Ставлення: відкритість до інновацій, ініціативність щодо участі в мистецьких заходах, творенні нових мистецьких продуктів, прагнення до творчої самореалізації (відчуття потреби бути учасником мистецьких заходів і подій), відповідальність за особистий і колективний результат, готовність до несприйняття суспільством нових ідей.

Навчальні ресурси: життєписи митців, які втілили в життя креативні ідеї, рольові ігри, індивідуальна та групова (зокрема проектна) діяльність

8 Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: шукати взаємовпливи між мистецтвом та розвитком суспільства; критично аналізувати й оцінювати твори мистецтва і мистецькі явища; ефективно співпрацювати з іншими, зокрема для реалізації громадських мистецьких проектів; творити (самостійно чи в команді) естетичне середовище для друзів, сусідів, мешканців місцевої громади; виявляти соціально-економічні можливості культурної діяльності. співпрацювати в групі над створенням мистецьких проектів. реалізовувати культурні заходи, їх популяризувати.

Ставлення: сприймання мистецького твору як форми самовираження людини, на яке вона має право; засудження плагіату,  готовність до комунікації, самостійність і мобільність у творенні ідей та ухваленні рішень, усвідомлення своєї причетності до соціокультурних і суспільних процесів, розуміння своєї національної ідентичності завдяки пізнанню українського мистецтва в контексті світового, дбайливе ставлення до народних традицій, мистецтва рідного краю, власної культури і надбань інших культур. розуміння значущості мистецтва для суспільного розвитку; повага до прав і свобод людини, зокрема до свободи слова і думки, виражених через мистецтво, громадянська активність, підтримка суспільного розмаїття, зокрема і через мистецтво, утвердження рівності як основи демократії та пошанування відмінностей між ціннісними системами різних релігій та етнічних груп, гордість за здобутки українців у науково-дослідницькій (археологи, мистецтвознавці) та мистецькій діяльності.

Навчальні ресурси: твори світового значення українських та іноземних митців, візуальна, аудіо- та відеореклама, твори учнів, індивідуальні, групові, мистецькі проекти
твори мистецтва, дискусії (напр., «чи мистецтво може стати засобом утвердження демократії / формування ідеології?»)

9 Обізнаність та самовираження у сфері культури

Уміння: орієнтуватися в культурному розмаїтті і розуміти взаємодію між різними культурами;
розвивати власну емоційно-почуттєву сферу на основі сприймання мистецтва та художньо-творчої діяльності; аналізувати, інтерпретувати, давати естетичну оцінку творам різних видів мистецтва, художнім явищам сучасності та довкілля (зокрема естетично оцінювати медіа та інтернет-простір); створювати художні образи засобами різних видів мистецтва; продукувати креативні ідеї на естетичних засадах та реалізовувати їх, інтерпретувати та оцінювати явища мистецтва.

Ставлення: пропагування національної культури через власну художньо-творчу діяльність; повага і толерантне ставлення до культурного розмаїття різних регіонів світу; усвідомлення потреби збереження художнього надбання людства.

Навчальні ресурси: твори мистецтва, матеріали для творчості, інтерактивні методи роботи

10 Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння: використовувати мистецтво для вираження власних емоцій, почуттів, пережи вань та корекції власного психоемоційного і фізичного стану;

Ставлення: розуміння гармонійної взаємодії людини і природи, сприймання довкілля як об’єкту для художньо-образної інтерпретації.

Навчальні ресурси: твори національного та світового мистецтва, арттехнології