6 клас

Жанри мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • розуміє характерні ознаки камерно-вокальних і хорових жанрів (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, літургія та ін.), типи розвитку музики;
 • знає особливості жанрів образотворчого мистецтва (портрет, побутовий, історичний,   міфологічний, релігійний, батальний);
 • знає закони перспективи (лінійна, повітряна) в образотворчому мистецтві.

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, імпровізує нескладний супровід до них;
 • інтерпретує образний зміст і визначає форму творів камерно-вокальної і хорової музики різних жанрів;
 • застосовує набуті знання про жанри вокальної музики у власній виконавській діяльності;
 • створює образи людини (зокрема, з натури) (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці), дотримуючись пропорційних особливостей голови, фігури;
 • виконує сюжетно-тематичні композиції в різних жанрах образотворчого мистецтва;

Оцінно-ціннісний компонент

 • аналізує, оцінює твори мистецтва різних жанрів;
 • виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва;
 • відтворює різними способами емоційні стани, втілені в художніх образах;
 • усвідомлює загальнолюдські цінності творів різних жанрів

Образ людини у мистецьких жанрах

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає характерні ознаки музичних жанрів – камерно-інструментальних (прелюдія, ноктюрн, рондо, варіації, етюд-картина, соната тощо) і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, симфонічна сюїта тощо), типи розвитку музики;
 • розуміє особливості жанрів образотворчого мистецтва (пейзаж, натюрморт, анімалістичний жанр);

Діяльнісний компонент

 • уміє виконувати народні та композиторські пісні;
 • розпізнає зміст і визначає форму творів камерно-інструментальної та симфонічної музики різних жанрів;
 • уміє створювати живописні й графічні пейзажі та натюрморти;
 • створювє образи тварин (на площині та в об’ємі, у статиці та динаміці);
 • використовує закони кольорознавства, прийоми композиції, техніки та матеріали у художньо-практичній діяльності відповідно до творчого задуму
 • передає уявний простір засобами лінійної та повітряної перспективи;
 • застосовує набуті знання про жанри інструментальної музики; образотворчого мистецтва у процесі інтерпретації художніх творів та міжособистісного спілкування;

Оцінно-ціннісний компонент

 • оцінює та висловлює судження щодо мистецьких витворів різних жанрів;
 • виявляє емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва;
 • відтворює різними способами емоційні стани, втілені в художніх образах;
 • усвідомлює загальнолюдські цінності творів різних жанрів
 • усвідомлює  необхідність бережливого ставлення до природних ресурсів свого краю та планети;

Образи природи у мистецьких жанрах

Наприкінці 6 класу учень/учениця  виявляє здатність:

 • інтерпретувати твори мистецтва різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;
 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі), створювати домашню фонотеку, складати програми шкільних і позашкільних концертів;
 • виконувати творчі роботи у різних жанрах образотворчого мистецтва, оформлювати шкільні тематичні виставки;
 • розуміти зв’язок мистецтва з предметами інших освітніх галузей і застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;
 • висловлювати оцінні судження щодо творів мистецтва різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до мистецької діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
 • проявляти активність у процесі пізнання мистецтва, використовувати у пошуковій діяльності медіаресурси