6 клас

Жанри музичного мистецтва

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє характерні ознаки жанрів камерно-вокальної та хорової музики   (пісня, гімн, романс, кантата, ораторія, меса, літургія та ін.) відповідно до їх призначення;
 • наводить приклади творів жанрів камерно-вокальної та хорової музики;  

Діяльнісний компонент

 • порівнює камерно-вокальні та хорові жанри;
 • виконує пісні, які виражають різні естетичні почуття;
 • інтерпретує образний зміст камерно-вокальних і хорових творів;
 • порівнює власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
 • застосовує набуті знання про вокальну та хорову музику у власній виконавській діяльності

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює оцінні судження щодо музики різних жанрів,
 • виявляє естетичне ставлення до музичної діяльності,
 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності у творах музичного мистецтва різних жанрів;
 • усвідомлює необхідність збереження музичної культури людства.

Жанри камерно-вокальної    музики

Жанри хорової музики

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

 • знає і розуміє характерні ознаки  музичних жанрів  –  камерно-інструментальних  (прелюдія, скерцо, ноктюрн, етюд, варіації, рондо, соната, квартет та ін.), і симфонічних (увертюра, концерт, симфонія, симфонічна поема, сюїта та ін.);
 • наводить приклади музичних циклів, поєднання жанрів;

Діяльнісний компонент

 • виконує пісні, зокрема двоголосні;
 • інтерпретує інструментальні твори різних жанрів,
 • порівнює жанри камерної та симфонічної музики;
 • застосовує набуті знання про інструментальну музику в процесі міжособистісного спілкування

Оцінно-ціннісний компонент

 • висловлює оцінні судження щодо музики різних жанрів,
 • виявляє естетичне ставлення до музичної діяльності,
 • усвідомлює загальнолюдські, естетичні та художні цінності у творах музичного мистецтва різних жанрів;
 • усвідомлює необхідність збереження музичної культури людства. 

Жанри камерно-інструментальної музики

Жанри симфонічної музики

Наприкінці 6 класу учень/учениця  виявляє здатність:

 • інтерпретувати музичні твори різних жанрів, усвідомлюючи єдність змісту і форми, типи розвитку музики;
 • виконувати пісні різних жанрів (соло, в ансамблі, хорі);
 • застосовувати набуті музичні знання і вміння для самореалізації, створення домашньої фонотеки, складання програм шкільних і позашкільних концертів;
 • розуміти зв’язок музики з гуманітарними та природничими дисциплінами, застосовувати міжпредметні компетентності у різноманітній творчій діяльності;
 • висловлювати оцінні судження щодо музики різних жанрів, виявляти естетичне ставлення до музичної діяльності, брати участь у дискусіях, порівнювати власну думку щодо музики з думкам інших і толерантно ставитися до них, виявляти ініціативу та взаємодопомогу у груповій роботі;
 • проявляти активність у процесі пізнання музичного мистецтва, використовувати медіаресурси (радіо, телебачення тощо) у пошуковій діяльності